Všeobecné obchodní podmínky

Smlouva: SMLAC17

Dohoda mezi prodávajícím a kupujícím:

1.V této dohodě se řídí práva a povinnosti smluvních stran k datumu vystavení.

 

2.Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu a převést vlastnické právo výše uvedeného automobilu včetně  předání dokladů   k tomuto automobilu v souladu s touto dohodou.

3.Prodávající se zavazuje dodat veškeré potřebné informace k uzavření této dohody.

 

4.Kupující souhlasí s cenou,která je úměrná  době opotřebení a ujetým kilometrům.

 

5.Kupující prohlašuje že se řádně seznámil s technickým stavem vozidla a provedl neomezenou zkušební jízdu .

 

6.Pojištění vozidla zaniká okamžitě prodejem vozidla a kupující si je vědomý, že musí mít uzavřené nové pojištění v době předání vozidla.

7.Kupujícímu byla předána k vozidlu servisní kniha,pokud je součástí vozidla.Kupující pak pokračuje v servisních intervalech dle servisní knihy!

8.Kupující vykonal s automobilem zkušební jízdu,kterou považuje za dostatečnou k prověření technického stavu automobilu.

9.Kupující přebírá okamžikem podpisu dohody veškerou odpovědnost za škody a přestupky které vozidlem způsobí.

 

10.Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu veškeré přestupky, pokuty, či jiné trestné činosti, které s vozidlem spáchá do doby přepsání vozidla na Odboru dopravy daného městského úřadu.

Pokud tak kupující neučiní a to ihned po vyzvání pradávajícím, bude na něj podáno trestní oznámení na Policii ČR.

11.Pokud se jedná o zahraniční dovoz vozidla je povinen kupující si vozidlo přihlásit do deseti dnů od vystavení této dohody pokud mu v tom nebrání městský úřad.

12.Podpisem faktury kupující potvrzuje, že vozidlo převzal od prodávajícího a tímto momentem přecházejí na kupujícího veškerá vlastnická práva a veškerá rizikaspojená s nebezpečím nahodilé zkázy a náhlého zhoršení technického stavu vozidla.

13.Prodávající upozornil v této dohodě kupujícího na skutečnost, že stav tachometru je pouze informativní a nemusí odpovídat skutečně ujetým kilometrům.

Této skutečnosti  si je kupující plně vědomý a jako důvod prodávající uvádí že vozidlo je již starší 2 let, popř. nemá  servisní knihu, nebo mělo více jak jednoho majitele popř. mělo více majitelů, kteří mohli s tachometrem manipulovat, tak jako může manipulovat budoucí majitel.

Prodávající není schopen zajistit aby se tak nestalo v minulosti či budoucnosti, a proto se zříká odpovědnosti za skutečný stav ujetých kilometrů a za tento stav neručí a nenese žádnou odpovědnost.

Prodávající prověřuje skutečný stav ujetých kilometrů pokud je mu to umožněno v rámci možností, ale i přes to  prodává vozidlo tak jak stojí a leží a udává počet kilometrů, který se v době prodeje nachází na  tachometru prodávaného vozidla. 

Proto poučil a seznámil kupujícího při koupi vozidla, aby si ve vlastním zájmu tyto skutečnosti prověřil před koupi vozidla.

Prodávající poskytl kupujícímu před koupi veškeré udaje z technického průkazu včetně id.čísla VIN k prověření této skutečnosti. V případě že kupující si tyto skutečnosti neprověřil před prodejem a vozidlo koupil , podepsal fakturu, vzdává se práva na reklamaci počtu ujetých kilometrů daného 

vozidla a v budoucnu si nebude činit nároky na případné slevy či odstoupení od této jim podepsané dohody.

Kupující prohlašuje, že mu byly poskytnuty všechny podklady k prověření této skutečnosti před prodejem. 

Tohoto práva na reklamaci se kupující vzdává při podpisu ze své svobodné vůle a bez nátlaku.

14.Pokud kupující odstoupí od dohody a to v jakémkoli případě, bude mu účtován poplatek 10.000,- kč spojený s prodejem vozidla a 1000,-Kč za každý den použítí vozidla ode dne prodeje a to bez jakýchkoli výhrad a protestu kupujícího.

15.Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu vystavené faktury na  a je vystavena na stránkách www.autocentrummaxi.cz.

16.Kupující prohlašuje, že si  prohlédl vozidlo , dokumenty k vozidlu, řádně prolustroval, s tím, že na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

17.Kupuící řádně shlédl technický stav vozidla a po dohodě je si vědom, že prodávající bohužel žádné záruky na toto ojeté vozidlo jelikož je to soubor použitých opotřebených dílu a věcí, neodpovídá za výrobní vady jelikož vozidlo nevyrobil a kupuící ho kupuje tak jak stojí a leží.

18.Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této dohody svým podpisem.Zároveň smluvní strany prohlašují ,že si tuto dohodu přečetly,rozumí ji, souhlasí s ní, a že tato dohoda nebyla ujednána v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

19.Pokud byla poskytnuta sleva na vozidlo,byla poskytnuta na případné poruchy a opravy vozidla a je zahrnuta v konečné ceně vozidla.

20.Kupující prohlašuje, že si kupovaný automobil dostatečně prohlédl a dále že mu prodávající nabídl možnost automobil prohlédnout i prostřednictvím jim přizvaných technických odborníků.

21.Kupující si je vědom, že kupuje starý, ojetý automobil, a že na něm se můžou vyskytnout závady a poruchy vzhledem k jeho stáří a najetým km a pokud se na vozidle vyskytne porucha nebo závada, bude je muset odstranit na vlastní náklady.

21.Pokud není kupující u podpisu této dohody a faktury přítomen, musí být jeho zástupce pověřený plnou mocí (nemusí být notářsky ani nijak jinak ověřená) k nákupu tohoto vozidla a zároveň podpisu,vydání hotovosti do rukou prodávajícího a převzetí automobilu.

22.Kupující  byl seznámen s touto dohodou a  prohlašuje že jí četl ,že jí rozumí a stvrzuje jí svým podpisem.

 

23.V případě platby převodem na účet, nabývá dohoda učinnosti až po zaplacení vozidla na učet prodávajícího. Prodávající poté předá vozidlo kupujícímu.

 

Další