Ochrana osobních údajů v souladu GDPR

Politika ochrany soukromí a osobních údajů

Ochranu Vašeho soukromí a osobních údajů považujeme v Autocentrummaxi.cz za svou prvořadou povinnost. S Vašimi osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnými právními předpisy. Politikou ochrany soukromí a osobních údajů Vám poskytujeme informaci o zpracování Vašich osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“).

I. Správce Vašich údajů

Společnost Petr Neuwirth IČ: 18113397 a Lukáš Neuwirth IČ:  87546400 (Autocentrummaxi.cz),  a dále jen („Autocentrummaxi.cz“) jako správce Vás tímto v souladu s článkem 13 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

II. Účely zpracování Vašich údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu, který je nezbytný pro poskytnutí dané služby Autocentrummaxi.cz, kterou si s námi sjednáváte. Účely, pro které zpracováváme Vaše osobní údaje, rozdělujeme do dvou skupin – osobní údaje, které můžeme zpracovávat bez Vašeho souhlasu, a osobní údaje, které bez Vašeho souhlasu zpracovávat nemůžeme.

A. Účely zpracování osobních údajů, pro které nepotřebujeme Váš souhlas:

 • plnění našich povinností, které vyplývají z podmínek Vámi sjednané služby Autocentrummaxi.cz;
 • plnění našich povinností, které vyplývají z Vaší smlouvy uzavřené s Autocentrummaxi.cz;
 • plnění našich povinností, které vyplývají z obecně závazných právních předpisů;
 • zajištění ochrany našich práv a oprávněných zájmů, pokud je nárokujeme;
 • splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu.

B. Účely zpracování osobních údajů, pro které potřebujeme Váš souhlas:

 • zasílání obchodních nabídek našich produktů a služeb;
 • zasílání obchodních nabídek produktů a služeb našich partnerů:
  • kalkulace pojištění a doporučení k uzavření pojistné smlouvy,
  • nabídky sjednání finančních produktů,
  • nabídky produktů a služeb od prodejců vozidel, od autoservisů nebo od autopůjčoven;
 • automatizované rozhodování, včetně profilování.

V souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, využívá Autocentrummaxi.cz Vaše kontaktní údaje získané při sjednání služby pro účel zasílání obchodních sdělení s nabídkou založenou na automatizovaném rozhodování, a to do doby, než s tímto využitím svého kontaktu vyjádříte nesouhlas.

III. Vaše údaje, které zpracováváme

Zpracováváme pouze takové osobní údaje, abychom Vám mohli poskytovat naše služby a zákaznickou podporu, dále abychom dodrželi naše zákonné povinnosti a také abychom chránili i naše oprávněné zájmy.

Shromažďujeme kontaktní údaje o našich zákaznících, včetně potenciálních zákazníků, kteří nám udělili souhlas, abychom je mohli oslovovat s obchodními nabídkami produktů a služeb.

Zpracováváme následující kategorie osobních údajů.

A. Základní identifikační údaje

Základní identifikační údaje jsou součástí každé objednávky služeb anebo smlouvy, kterou s námi uzavíráte. Patří mezi ně jméno a příjmení, adresa bydliště, číslo průkazu totožnosti a podpis. Pokud podnikáte, jedná se o IČ, DIČ a adresu sídla. Jedná se o osobní údaje, díky kterým Vás jednoznačně a nezaměnitelně identifikujeme.

B. Kontaktní údaje

Mezi kontaktní údaje patří e-mail, telefonní číslo, kontaktní adresa. Jedná se o osobní údaje, díky kterým Vás budeme moci kontaktovat.

C. Údaje pro plnění sjednaných služeb a uzavřených smluv

Pro plnění našich povinností, které vyplývají z podmínek sjednaných služeb a uzavřených smluv, zpracováváme o Vás pro tento účel základní identifikační údaje, kontaktní údaje a navíc údaje z předložených dokladů, údaje o platbách, číslo smlouvy o pojištění vozidla, číslo bankovního účtu, registrační značku vozidla, údaje o vozidle a fotodokumentaci vozidla.

D. Údaje z webového prohlížeče a mobilních aplikací Autocentrummaxi.cz

Ve Vašem webovém prohlížeči ukládáme cookies pro měření návštěvnosti a analýzu využívání webových stránek Autocentrummaxi.cz; tyto osobní údaje nejsou zpracovávány v přímo čitelné podobě, pouze jako zabezpečené technické záznamy. Dále zpracováváme geolokační údaje z mobilních aplikací Autocentrummaxi.cz, které jste si nainstalovali do svého mobilního zařízení; tyto údaje typicky mohou sloužit pro doporučení kontaktu na nejbližší autorizované pracoviště Autocentrummaxi.cz, prodejce vozidel, autoservis nebo autopůjčovnu. Jedná se o údaje pro automatizované rozhodování, na základě kterých můžete být osloveni obchodní nabídkou.

E. Údaje pro kalkulaci pojištění a doporučení k uzavření pojistné smlouvy

V případě, že nás požádáte o kalkulaci pojištění a doporučení k uzavření pojistné smlouvy na Vaše vozidlo, zpracováváme o Vás pro tento účel základní identifikační údaje, kontaktní údaje a navíc specifické údaje dle sjednávané pojistné smlouvy, informace pro účely stanovení pojistného rizika, registrační značku vozidla a údaje o vozidle.

IV. Příjemci Vašich údajů

Osobní údaje, které jste nám poskytli, zpracováváme a uchováváme v rámci Autocentrummaxi.cz a našich smluvních autorizovaných pracovišť. Subjekty, které pro nás provozují autorizovaná pracoviště Autocentrummaxi.cz, pečlivě vybíráme na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu zpracovávaných osobních údajů. Aktuální seznam autorizovaných pracovišť Autocentrummaxi.cz je k dispozici na našich webových stránkách.

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, mohou být Vaše osobní údaje předávány našim partnerům, kteří se zabývají poskytováním finančních i nefinančních produktů a služeb.

Pro zpracování Vašich osobních údajů využíváme další zpracovatele. Rovněž využíváme poskytovatele služeb archivace účetních a daňových dokladů. Zpracování osobních údajů mohou pro Autocentrummaxi.cz provádět pouze zpracovatelé na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (Policii ČR, soudům, Finanční správě ČR apod.) v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí.

Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí mimo EU.

V. Doba zpracování Vašich údajů

Vaše osobní údaje jsou u Autocentrummaxi.cz uloženy po dobu nezbytně nutnou k poskytování a využívání našich služeb anebo po dobu trvání Vaší smlouvy s Autocentrummaxi.cz. Poskytování našich služeb se řídí všeobecnými podmínkami, které jsou vydávány zvlášť pro každou službu Autocentrummaxi.cz, a s nimiž jste vyjádřili souhlas při sjednání služby anebo při sjednání Vaší smlouvy.

Po ukončení využívání naší služby anebo po ukončení Vašeho smluvního vztahu s Autocentrummaxi.cz nadále zpracováváme Vaše osobní údaje pouze pro účely a po dobu, po kterou jsme povinni tyto údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH anebo po dobu nezbytně nutnou.

Pokud jste nám udělili souhlas ke zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních nabídek, je doba uložení Vašich osobních údajů buď 5 let od udělení souhlasu, nebo 2 roky od ukončení využívání naší služby anebo od ukončení smluvního vztahu s Autocentrummaxi.cz.

Jakmile uplyne doba uložení Vašich údajů anebo doba, po kterou jsme povinni uchovávat osobní údaje podle právních předpisů, tak Vaše osobní údaje anonymizujeme nebo vymažeme z našich databází a informačních systémů.

VI. Jaká máte práva

Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně, v souladu s GDPR a obecně závaznými právními předpisy. Máte právo na přístup ke svým údajům a právo na jejich opravu. V případech zpracování Vašich údajů, ke kterým jste udělili souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoli odvolat. Pokud budete chtít odvolat souhlas se zpracováním a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování Vašich údajů, nebo vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, máte právo na výmaz či omezení zpracování.

Právo na přístup ke svým údajům a Vaše další práva uplatníte prostřednictvím emailu autocentrummaxi@seznam.cz .

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich údajů není v pořádku, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Pokud máte otázky, volejte na +420 602 563 013, +420 775 612 154 nebo nám pište na autocentrummaxi@seznam.cz .